book
Przeglądaj oferty

Obowiązek informacyjny do rekrutacji

  1. Home
  2. Health Resort
  3. Obowiązek informacyjny do rekrutacji

Obowiązek informacyjny do rekrutacji

Obowiązek informacyjny do rekrutacji

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.U.H. Dekom Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku, adres: ul. Czarny Dwór 4, 80-365 Gdańsk ( dalej Dekom )

Cele i podstawy przetwarzania:

Dekom  będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

A.      przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania wskazanych w przepisach  danych osobowych jest obowiązek prawny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „c” RODO w związku z przepisami prawa pracy),

B.      przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.

 Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO),

C.      realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  

Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),

D.     realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),

E.      przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.

Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).

 

Dekom będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz  Dekom.

Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim.

Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim.

 

Odbiorcy danych

Do kategorii odbiorców którym Dekom powierzyła przetwarzanie danych osobowych, należą również: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące ze Dekom Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane.

Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Dekom stosuje odpowiedni poziom ochrony danych. 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

 

Dobrowolność danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ kodeksu pracy jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dekom nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, poza tym którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Dekom chyba że do udostępnienia będzie zobowiązana na podstawie przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana ze Dekom

 

Profilowanie

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Panią/ Pana dane?

w zakresie wskazanym w pkt. 1. A, B, C Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji,

w zakresie wskazanym w pkt. 1 D Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

w zakresie wskazanym w pkt. 1 E Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

 

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na podany poniżej adres spółki.

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Onysyk

Mail: iod@auraco.pl

P.P.U.H .Dekom Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-365), przy ul. Czarny Dwór 4.

 

 

Wyrażam zgodę dla P.P.U.H .Dekom Sp. z o.o.  na przetwarzanie podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją:

[ ] procesu rekrutacyjnego (………………………………………),

[ ] przyszłych i nieokreślonych na obecną chwilę procesów rekrutacyjnych.

Każdą z wyrażonych wyżej zgód mogę w każdej chwili cofnąć.

Newsletter
Subscribe to newsletter

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by P.P.U.H. Dekom Sp. z o.o., Wały Piastowskie 24, 80-855 , Gdańsk . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved